Duálne vzdelávanie v SG

Systém duálneho vzdelávania je systém odborného vzdelávania a prípravy na výkon povolania, ktorý sa vyznačuje úzkym prepojením všeobecného a odborného teoretického vzdelávania s praktickou prípravou žiakov u konkrétneho zamestnávateľa.

Duálne vzdelávanie ako kombinácia teoretického vzdelávania na pôde školy a praktického odborného vzdelávania u zamestnávateľa sa v celej Európe považuje za najlepšie riešenie nezamestnanosti mladých ľudí a  je kľúčovým faktorom úspešnej hospodárskej politiky vyspelých štátov a hlavným nástrojom na znižovanie nezamestnanosti mladých ľudí.

Spoluprácou so Strednou odbornou školou polygrafickou na Račianskej ulici v Bratislave sa do systému duálneho vzdelávania zapojila aj Slovenská Grafia. Účasť na duálnom vzdelávaní prináša študentom:
– nadobudnutie kvalifikácie a praxe v súlade s potrebami trhu práce,
– príležitosť získať kvalitnú prípravu na budúce povolanie v reálnych podmienkach,
– možnosť pracovať s najnovšími a najmodernejšími technológiami a pracovnými procesmi,
– zažiť reálne pracovné a sociálne situácie a osvojenie si “firemnej kultúry”,
– osvojenie si pracovných návykov priamo vo výrobnom procese,
– možnosť finančnej odmeny formou podnikového štipendia v nadväznosti na dosiahnuté študijné výsledky
– hmotné zabezpečenie formou osobných ochranných prostriedkov a stravovania v priestoroch podniku v rovnakom rozsahu ako prislúcha kmeňovým zamestnanom
– vysokú pravdepodobnosť získať pracovnú zmluvu so zamestnávateľom poskytujúcim študentovi duálne vzdelávanie po ukončení štúdiaSlovenská Grafia a.s., Pekná cesta 6, 834 03 Bratislava
T + 421 2 49 49 31 11 | F + 421 2 49 49 35 00
E grafia@grafia.sk | W www.grafia.sk