Kvalita a environment

V súlade s politikou spoločnosti, ktorá je založená na uplatňovaní neustáleho zvyšovania kvality produkcie a poskytovaného servisu klientom, Slovenská Grafia upatňuje najvyššie štandardy. Okrem dôrazu na najvyššiu kvalitu dbáme na ochranu životného prostredia, bezpečnosť a ochranu zdravia našich pracovníkov, a v neposlednom rade aj na informačnú bezpečnosť. Pre zabezpečenie najvyšších štandardov získala Slovenská Grafia certifikáty ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001, ISO 27001, FSC® a EU Ecolabel.

Slovenská Grafia si plní svoju rozšírenú zodpovednosť výrobcu podľa zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch cez OZV Natur-pack, a.s.

 iso iec27001

ISO 27001:2013 – Systémy manažérstva informačnej bezpečnosti

Súčasťou politiky našej spoločnosti  je aj ochrana bezpečnosti informácií. Získanie certifikátu ISO 27001:2013 pre systém riadenia informačnej bezpečnosti v organizácii potvrdzuje komplexný prístup k informačnej bezpečnosti  v Slovenskej Grafii. Účelom aplikácie tejto normy je komplexné riešenie bezpečnosti informácií v celej organizácii. Ochrana bezpečnosti informácií sa zameriava na analýzu a riadenie rizík súvisiacich so stratou, poškodením, odcudzením alebo zneužitím všetkých dát a informácií, či už v elektronickej alebo tlačenej forme a zahŕňa tiež rozvoj kvalifikácie zamestnancov a technickej ochrany proti počítačovým podvodom.

9001

ISO 9001:2015 – Systémy manažérstva kvality

Najvyššia kvalita a najlepšie služby pre našich zákazníkov patria medzi základné atribúty politiky našej spoločnosti. Certifikát ISO 9001:2008 je potvrdením dodržiavania procesov garantujúcich najvyššiu kvalitu produktov a zároveň zárukou neustáleho zlepšovania efektívnosti a pružnosti ponúkaných služieb.

14001

ISO 14001:2015 – Systémy environmentálneho manažérstva

Ochrana životného prostredia je dôležitou súčasťou politiky spoločnosti. Efektívne využívanie energií a surovín, investície do zariadení minimalizujúcich únik škodlivín do prostredia a nastavenie procesov manažmentu životného prostredia sú dôkazom trvalej snahy o minimalizáciu dopadov výrobného procesu na životné prostredie.

18001

OHSAS 18001:2007 – Systémy manažérstva bezpečnosti práce a zdravia

Dôležitou súčasťou politiky našej spoločnosti je aj bezpečnosť a ochrana zdravia pracovníkov pri výkone práce. Získanie certifikátu systému manažérstva bezpečnosti práce a zdravia podľa požiadaviek OHSAS 18001, v súčasnosti jediným komplexným a medzinárodne uznávaným systémom pre všetky odvetvia priemyslu a služieb, je zárukou pre trvalé zlepšovanie pracovných podmienok našich zamestnancov, elimináciu rizík spojených s pracovnými úrazmi a chorobami z povolania ako aj garanciou aplikácie a dodržiavania všetkých platných zákonných predpisov a nariadení v oblasti BOZP.

certifikat fsc

FSC® certifikát

Ochrana životného prostredia je jedna z priorít Slovenskej Grafie. Zodpovedné obhospodarovanie lesov podporujeme získaním certifikátu FSC®. Pre našich zákazníkov na požiadanie vyrobíme časopisy, reklamné a ostatné tlačové materiály na FSC® certifikovaný papier.

Environmentálna značka - EU Ecolabel 

Environmentálna značka – EU Ecolabel

Dňa 29.7.2015 sme úpešne obhájili certifikát environmentálnej značky EU Ecolabel na naše produkty – reklamné materiály a spravodajské letáky, periodiká, katalógy, letáky a brožúry. Značka bola zavedená Európskou komisiou na označovanie produktov, ktoré sa vyznačujú veľmi dobrými environmentálnymi vlastnosťami. Značka sa udeľuje na základe enviromentálnych kritérií, ktoré zohľadňujú environmentálne vplyvy produktov počas celého ich životného cyklu. Environmentálna značka EÚ je súčasťou politiky udržateľnej spotreby a výroby, ktorej cieľom je zmiernenie negatívneho vplyvu spotreby a výroby na životné prostredie, zdravie, klímu a prírodné zdroje.

znacka co2 2017 1005

Znižovanie vplyvu na klímu a emisie CO2

V roku 2017 Slovenská Grafia, ako prvá slovenská spoločnosť, získala značku „Sledujeme CO2“.

V období 2015-2016 došlo k poklesu celkových emisií skleníkových plynov zo Slovenskej Grafie (rozsah 1, 2 a 3) o 2,8%. Povinne podávané emisie (rozsah 1 a rozsah 2) klesli o 39,1%. Znížili sa aj príslušné ukazovatele pomeru. Emisie rozsahu 1 a rozsahu 2 v porovnaní s výnosmi poklesli o 39,7%. Emisie v rozsahu 1, 2 a 3 (celková stopa) v porovnaní s príjmami poklesli o 3,7%. Emisie v pomere k počtu zamestnancov tiež klesli.

Rozsah 1 – priame emisie do ovzdušia (napr. spaľovanie palív, podnikové autá)
Rozsah 2 – nepriame emisie z nákupu energií (napr. nákup elektrickej energie na vlastnú spotrebu)
Rozsah 3 – iné nepriame emisie (napr. letecké služobné cesty, používanie výrobkov, dodávateľsky zabezpečené aktivity, nakladanie s odpadom)

Slovenská Grafia a.s., Pekná cesta 6, 834 03 Bratislava
T + 421 2 49 49 31 11 | F + 421 2 49 49 35 00
E grafia@grafia.sk | W www.grafia.sk