Kvalita a environment

V súlade s politikou spoločnosti, ktorá je založená na uplatňovaní neustáleho zvyšovania kvality produkcie a poskytovaného servisu klientom, Slovenská Grafia upatňuje najvyššie štandardy. Okrem dôrazu na najvyššiu kvalitu dbáme na ochranu životného prostredia, bezpečnosť a ochranu zdravia našich pracovníkov, a v neposlednom rade aj na informačnú bezpečnosť. Pre zabezpečenie najvyšších štandardov získala Slovenská Grafia certifikáty ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001, ISO 27001, FSC® a EU Ecolabel.

Slovenská Grafia si plní svoju rozšírenú zodpovednosť výrobcu podľa zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch cez OZV Natur-pack, a.s.

 iso iec27001

ISO 27001:2013 – Systémy manažérstva informačnej bezpečnosti

Súčasťou politiky našej spoločnosti  je aj ochrana bezpečnosti informácií. Získanie certifikátu ISO 27001:2013 pre systém riadenia informačnej bezpečnosti v organizácii potvrdzuje komplexný prístup k informačnej bezpečnosti  v Slovenskej Grafii. Účelom aplikácie tejto normy je komplexné riešenie bezpečnosti informácií v celej organizácii. Ochrana bezpečnosti informácií sa zameriava na analýzu a riadenie rizík súvisiacich so stratou, poškodením, odcudzením alebo zneužitím všetkých dát a informácií, či už v elektronickej alebo tlačenej forme a zahŕňa tiež rozvoj kvalifikácie zamestnancov a technickej ochrany proti počítačovým podvodom.

9001

ISO 9001:2015 – Systémy manažérstva kvality

Najvyššia kvalita a najlepšie služby pre našich zákazníkov patria medzi základné atribúty politiky našej spoločnosti. Certifikát ISO 9001:2008 je potvrdením dodržiavania procesov garantujúcich najvyššiu kvalitu produktov a zároveň zárukou neustáleho zlepšovania efektívnosti a pružnosti ponúkaných služieb.

14001

ISO 14001:2015 – Systémy environmentálneho manažérstva

Ochrana životného prostredia je dôležitou súčasťou politiky spoločnosti. Efektívne využívanie energií a surovín, investície do zariadení minimalizujúcich únik škodlivín do prostredia a nastavenie procesov manažmentu životného prostredia sú dôkazom trvalej snahy o minimalizáciu dopadov výrobného procesu na životné prostredie.

18001

OHSAS 18001:2007 – Systémy manažérstva bezpečnosti práce a zdravia

Dôležitou súčasťou politiky našej spoločnosti je aj bezpečnosť a ochrana zdravia pracovníkov pri výkone práce. Získanie certifikátu systému manažérstva bezpečnosti práce a zdravia podľa požiadaviek OHSAS 18001, v súčasnosti jediným komplexným a medzinárodne uznávaným systémom pre všetky odvetvia priemyslu a služieb, je zárukou pre trvalé zlepšovanie pracovných podmienok našich zamestnancov, elimináciu rizík spojených s pracovnými úrazmi a chorobami z povolania ako aj garanciou aplikácie a dodržiavania všetkých platných zákonných predpisov a nariadení v oblasti BOZP.

certifikat fsc

FSC® certifikát

Ochrana životného prostredia je jedna z priorít Slovenskej Grafie. Zodpovedné obhospodarovanie lesov podporujeme získaním certifikátu FSC®. Pre našich zákazníkov na požiadanie vyrobíme časopisy, reklamné a ostatné tlačové materiály na FSC® certifikovaný papier.

Ecolabel znacka

EU Ecolabel

Slovenská Grafia, a.s. dňa 11. marca 2019 úspešne obhájila certifikát environmentálnej značky Európskej Únie – EÚ Ecolabel, ktorý ma udelený na svoje produkty – reklamné materiály a spravodajské letáky, periodiká, katalógy, letáky a brožúry.  Environmentálnou značkou EÚ sú ocenené výrobky alebo služby, ktoré spĺňajú prísne environmentálne štandardy počas celého svojho životného cyklu: od ťažby surovín, cez výrobu, distribúciu až po likvidáciu. Environmentálna značka EÚ je súčasťou politiky udržateľnej spotreby a výroby, ktorej cieľom je zmiernenie negatívneho vplyvu spotreby a výroby na životné prostredie, zdravie, klímu a prírodné zdroje.

viac »

znacka co2 2017 1005

Znižovanie vplyvu na klímu a emisie CO2

V roku 2017 Slovenská Grafia, ako prvá slovenská spoločnosť, získala značku „Sledujeme CO2“.

V období 2015-2016 došlo k poklesu celkových emisií skleníkových plynov zo Slovenskej Grafie (rozsah 1, 2 a 3) o 2,8%. Povinne podávané emisie (rozsah 1 a rozsah 2) klesli o 39,1%. Znížili sa aj príslušné ukazovatele pomeru. Emisie rozsahu 1 a rozsahu 2 v porovnaní s výnosmi poklesli o 39,7%. Emisie v rozsahu 1, 2 a 3 (celková stopa) v porovnaní s príjmami poklesli o 3,7%. Emisie v pomere k počtu zamestnancov tiež klesli.

Rozsah 1 – priame emisie do ovzdušia (napr. spaľovanie palív, podnikové autá)
Rozsah 2 – nepriame emisie z nákupu energií (napr. nákup elektrickej energie na vlastnú spotrebu)
Rozsah 3 – iné nepriame emisie (napr. letecké služobné cesty, používanie výrobkov, dodávateľsky zabezpečené aktivity, nakladanie s odpadom)Slovenská Grafia a.s., Pekná cesta 6, 834 03 Bratislava
T + 421 2 49 49 31 11 | F + 421 2 49 49 35 00
E grafia@grafia.sk | W www.grafia.sk