Novinky

Znižujeme vplyv na klímu a emisie CO2

Slovenská Grafia v roku 2017, ako prvá slovenská spoločnosť, získala značku „Sledujeme CO2“.

V období 2015-2016 došlo k poklesu celkových emisií skleníkových plynov zo Slovenskej Grafie o 2,6% (rozsah 1, 2 a 3). Povinne podávané emisie (rozsah 1 a rozsah 2) klesli o 38,4%. Znížili sa aj príslušné ukazovatele pomeru. Emisie rozsahu 1 a rozsahu 2 v porovnaní s výnosmi poklesli o 39,0%. Emisie v rozsahu 1, 2 a 3 (celková stopa) v porovnaní s príjmami poklesli o 3,5%. Emisie v pomere k počtu zamestnancov tiež klesli.

Rozsah 1 – priame emisie do ovzdušia (napr. spaľovanie palív, podnikové autá)
Rozsah 2 – nepriame emisie z nákupu energií (napr. nákup elektrickej energie na vlastnú spotrebu)
Rozsah 3 – iné nepriame emisie (napr. letecké služobné cesty, používanie výrobkov, dodávateľsky zabezpečené aktivity, nakladanie s odpadom)

 

Modernizácia tepelného hospodárstva

V oblasti priemyselnej výroby sa stále skrýva veľký potenciál na dosiahnutie energetických úspor. Slovenská Grafia v roku 2015 investovala do úspor energie formou maximálneho využívania odpadového tepla z výrobného procesu.

Zdroj: TZB Haustechnik 1/2016

viac »

Duálne vzdelávanie v SG

Systém duálneho vzdelávania je systém odborného vzdelávania a prípravy na výkon povolania, ktorý sa vyznačuje úzkym prepojením všeobecného a odborného teoretického vzdelávania s praktickou prípravou žiakov u konkrétneho zamestnávateľa.

Duálne vzdelávanie ako kombinácia teoretického vzdelávania na pôde školy a praktického odborného vzdelávania u zamestnávateľa sa v celej Európe považuje za najlepšie riešenie nezamestnanosti mladých ľudí a  je kľúčovým faktorom úspešnej hospodárskej politiky vyspelých štátov a hlavným nástrojom na znižovanie nezamestnanosti mladých ľudí.

Spoluprácou so Strednou odbornou školou polygrafickou na Račianskej ulici v Bratislave sa do systému duálneho vzdelávania zapojila aj Slovenská Grafia. Účasť na duálnom vzdelávaní prináša študentom:
– nadobudnutie kvalifikácie a praxe v súlade s potrebami trhu práce,
– príležitosť získať kvalitnú prípravu na budúce povolanie v reálnych podmienkach,
– možnosť pracovať s najnovšími a najmodernejšími technológiami a pracovnými procesmi,
– zažiť reálne pracovné a sociálne situácie a osvojenie si “firemnej kultúry”,
– osvojenie si pracovných návykov priamo vo výrobnom procese,
– možnosť finančnej odmeny formou podnikového štipendia v nadväznosti na dosiahnuté študijné výsledky
– hmotné zabezpečenie formou osobných ochranných prostriedkov a stravovania v priestoroch podniku v rovnakom rozsahu ako prislúcha kmeňovým zamestnanom
– vysokú pravdepodobnosť získať pracovnú zmluvu so zamestnávateľom poskytujúcim študentovi duálne vzdelávanie po ukončení štúdia

Mailingové linky

V roku 2015 sme strojový park na oddelení dokončujúceho spracovania doplnili o dve baliace a mailingové  linky. Baliaca a mailingová linka SITMA 950 s popisovacím zariadením Videojet a baliaca a mailingová linka CMC 2800 s popisovacím zariadením Domino BitJet umožňujú personalizáciu a potlač na tlačený produkt alebo obal z fólie, vkladanie reklamných a iných produktov, ako aj etiketovanie produktov. Komplexnou ponukou dokončujúceho spracovania ponúkame našim klientom komfortné, pohodlné, ako aj čas i financie šetriace služby.

Environmentálna značka – EU Ecolabel

Slovenská Grafia dňa 29. júla 2015 úspešne obhájila certifikát environmentálnej značky Európskej Únie – EÚ Ecolabel, ktorý ma udelený na svoje produkty – reklamné materiály a spravodajské letáky, periodiká, katalógy, letáky a brožúry.Slovenská Grafia a.s., Pekná cesta 6, 834 03 Bratislava
T + 421 2 49 49 31 11 | F + 421 2 49 49 35 00
E grafia@grafia.sk | W www.grafia.sk