Výsledky riadneho valného zhromaždenia akcionárov spoločnosti Slovenská Grafia a.s.

Dňa 01.06.2010 sa konalo riadne valné zhromaždenie spoločnosti Slovenská Grafia a.s., ktoré prinieslo zmeny v stanovách a nastolilo otázku ďalšieho smerovania spoločnosti.

Na programe valného zhromaždenia bolo prerokovanie štandardných bodov súvisiacich s ukončeným hospodárskym rokom 2009, akými sú schvaľovanie riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2009, správa audítora, návrh na rozdelenie zisku za rok 2009, správa predstavenstva o podnikateľskej činnosti a správa dozornej rady.

Valné zhromaždenie akcionárov schválilo výsledky hospodárenia spoločnosti za rok 2009 a auditovanú účtovnú závierku. Za rok 2009 dosiahla Slovenská Grafia tržby 51 269 425 €, čo predstavuje medziročný pokles obratu o 18,12 percent. Pri tejto produkcii bolo potlačených 42 931 ton papiera, čo je o 14,7 percenta menej ako v predchádzajúcom roku 2008. V sortimentnom členení tržieb z predaja vlastných výrobkov a služieb pripadalo 64 percent celkovej dosiahnutej produkcie na časopiseckú výrobu a 36 percent tvorili merkantilné tlačoviny. Export za rok 2009 predstavoval 27 362 540 € (53,4%). Slovenská Grafia vykázala za účtovné obdobie roku 2009 výsledok hospodárenia po zdanení vo výške 142 532,88 €. Zisk pred úrokmi, daňami a odpismi, ukazovateľ EBITDA, predstavuje sumu 3 997 171 €.

Valné zhromaždenie akcionárov schválilo rozdelenie zisku 142 532,88 € na základe predstavenstvom predloženého návrhu, a to prídelom do zákonného rezervného fondu vo výške 14 253,53 € (10%) a prídelom do fondu na investície v sume 128 279,35 €.

Okrem uvedeného riadne valné zhromaždenie akcionárov Slovenská Grafia a. s. schválilo v súlade s návrhom dozornej rady audítora overujúceho riadnu individuálnu účtovnú závierku na rok 2010 spoločnosť Deloitte Audit s.r.o. a prijalo tiež zmeny v stanovách, ktoré sa týkajú vydávania hromadných akcií a zníženia počtu členov dozornej rady.

Valné zhromaždenie akcionárov zobralo na vedomie bez pripomienok Informáciu o podnikateľskom zámere Slovenskej Grafie a. s. v roku 2010, ktorú predniesol predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti Dr. Martin Ilavský.


Slovenská Grafia, a. s. vznikla v roku 1921, pričom v uplynulých desaťročiach sa pozicionovala ako líder na slovenskom a regionálnom trhu. Ako jediná tlačiareň v strednej Európe ponúka možnosť tlače troma rôznymi technikami – hárkový a rotačný ofset, rotačná hĺbkotlač. V súčasnosti poskytuje služby v oblasti tlače časopisov, reklamných tlačovín, katalógov a mailingových služieb. Potenciálnou okamžitou hodinovou kapacitou, ktorá predstavuje 5,5 miliónov strán A4 za hodinu, sa tlačiareň zaradila na špičku v Európe. Slovenská Grafia patrí do skupiny Grafobal Group. www.grafia.skSlovenská Grafia a.s., Pekná cesta 6, 834 03 Bratislava
T + 421 2 49 49 31 11 | F + 421 2 49 49 35 00
E grafia@grafia.sk | W www.grafia.sk