Znižujeme vplyv na klímu a emisie CO2

Slovenská Grafia v roku 2017, ako prvá slovenská spoločnosť, získala značku „Sledujeme CO2“.

V období 2015-2016 došlo k poklesu celkových emisií skleníkových plynov zo Slovenskej Grafie o 2,6% (rozsah 1, 2 a 3). Povinne podávané emisie (rozsah 1 a rozsah 2) klesli o 38,4%. Znížili sa aj príslušné ukazovatele pomeru. Emisie rozsahu 1 a rozsahu 2 v porovnaní s výnosmi poklesli o 39,0%. Emisie v rozsahu 1, 2 a 3 (celková stopa) v porovnaní s príjmami poklesli o 3,5%. Emisie v pomere k počtu zamestnancov tiež klesli.

Rozsah 1 – priame emisie do ovzdušia (napr. spaľovanie palív, podnikové autá)
Rozsah 2 – nepriame emisie z nákupu energií (napr. nákup elektrickej energie na vlastnú spotrebu)
Rozsah 3 – iné nepriame emisie (napr. letecké služobné cesty, používanie výrobkov, dodávateľsky zabezpečené aktivity, nakladanie s odpadom)

 Slovenská Grafia a.s., Pekná cesta 6, 834 03 Bratislava
T + 421 2 49 49 31 11 | F + 421 2 49 49 35 00
E grafia@grafia.sk | W www.grafia.sk