https://visitorbet.refreshless.com Dunia 777 Slot Gacor Dunia77 Slot https://midtowneatsreno.com/ Situs Slot Gacor
https://hellodollyonbroadway.com/ Slot Online
Slovenská Grafia, a.s. - Kvalita a environment

Kvalita a environment

V súlade s politikou spoločnosti, ktorá je založená na uplatňovaní neustáleho zvyšovania kvality produkcie a poskytovaného servisu klientom, Slovenská Grafia upatňuje najvyššie štandardy. Okrem dôrazu na najvyššiu kvalitu dbáme na ochranu životného prostredia, bezpečnosť a ochranu zdravia našich pracovníkov, a v neposlednom rade aj na informačnú bezpečnosť. Pre zabezpečenie najvyšších štandardov získala Slovenská Grafia certifikáty ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001, ISO 28000, FSC®, PEFC, EU Ecolabel, ISO12647-2:2013 a FOGRA.

Slovenská Grafia si plní svoju rozšírenú zodpovednosť výrobcu podľa zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch cez OZV Natur-pack, a.s.

 Fogra

FOGRA

je jedna z najvyšších certifikácií farebných profilov (ICC), ktoré môže tlačiareň požadovať a podmienky na jej získanie sú skutočne nekompromisné.

Po úspešnej certifikácii nátlačkov podľa FOGRA 51 (paper type 1) a FOGRA 54 (print substrate PS6 – SCB) je Slovenská Grafia  a.s. schopná vytvárať kontraktačné nátlačky podľa ISO 12647-7:2016. Certifikát 35348 bol vydaný FOGRA (nezávislý výskumný a certifikačný inštitút pre tlačový a mediálny priemysel).

 PSO

ISO 12647-2:2013  Riadenie procesu výroby poltónových farebných separácií, nátlačkov a produkčných výtlačkov — Časť 2: Ofsetové litografické procesy.

Slovenská Grafia a.s. úspešne splnila podmienky pre certifikáciu o procesnej kalibrácii a certifikácii tlačového stroja – PSO (PSO = Process Standard Offset) definované medzinárodným certifikačným inštitútom UGRA,  vykonané Ugra Certified Expertom n. 3191295 – Ing. Anton Puškárom.

CERTIFIKÁCIA zaručuje klientom, že parametre tlače zodpovedajú parametrom procesu špecifikovaným v norme ISO 12647-2:2013 pre tlač na natieraný papier (PS1 pre hárkovú tlač, PS3 pre rotačnú ofsetovú tlač). Certifikácia zároveň kontroluje kvalitu nastavených procesov.

45001

PEFC

PEFC prostredníctvom podpory trvalo udržateľného obhospodarovania lesov zabezpečuje v celom dodávateľskom reťazci lesných produktov, že drevo a nedrevné produkty lesa sú produkované za dodržiavania najvyšších ekologických, sociálnych a etických štandardov. Vďaka svojej ekoznačke dokážu zákazníci a spotrebitelia identifikovať výrobky z lesov obhospodarovaných trvalo udržateľným spôsobom.

 45001

FSC® certifikát

Ochrana životného prostredia je jedna z priorít Slovenskej Grafie. Zodpovedné obhospodarovanie lesov podporujeme získaním certifikátu FSC®. Pre našich zákazníkov na požiadanie vyrobíme časopisy, reklamné a ostatné tlačové materiály na FSC® certifikovaný papier.

45001

CDP

Slovenská Grafia zverejňuje svoje vplyvy na zmenu klímy, na lesy a na bezpečnosť vody prostredníctvom CDP, globálnej neziskovej organizácie, ktorá prevádzkuje poprednú svetovú platformu na zverejňovanie informácií o životnom prostredí. CDP vedie spoločnosti a vlády k znižovaniu emisií skleníkových plynov, chráneniu vodných zdrojov a chráneniu lesov. Viac ako 13 000 spoločností s viac ako 64 % globálnej trhovej kapitalizácie zverejnilo v roku 2021 údaje o životnom prostredí prostredníctvom CDP. Zároveň tiež zverejnilo údaje 1 100 miest, štátov a regiónov, čím sa platforma CDP stáva jedným z najbohatších zdrojov informácií na svete o tom, ako spoločnosti a vlády riadia environmentálne zmeny. Prečítajte si zverejnenie našich odpovedí v plnom znení tu: CDP Water CDP Forest CDP Climate Change alebo tu:  https://www.cdp.net/en/dashboards/corporate (nutná registrácia)

znacka iso 28000

ISO 28000:2022 – Systémy bezpečnosti dodávateľského reťazca

Súčasťou politiky našej spoločnosti je okrem ochrany bezpečnosti informácií aj bezpečnosť dodávateľského reťazca. Komplexným riešením na splnenie všetkých požiadaviek našich zákazníkov bolo zavedenie normy ISO 28000. Medzi hlavné atribúty normy patrí fyzická bezpečnosť vnútorných a vonkajších priestorov, riadené prístupy zamestnancov, externých dodávateľov a návštev, kamerové systémy, kontrolné mechanizmy pri manipulácii s tovarom a jeho fyzické zabezpečenie. Norma slúži aj na aktívne riadenie a znižovanie rizík v rámci dodávateľského reťazca a na zníženie negatívnych dopadov na logistický reťazec.

 iso iec27001

ISO 27001:2022 – Systémy manažérstva informačnej bezpečnosti

Súčasťou politiky našej spoločnosti  je aj ochrana bezpečnosti informácií. Získanie certifikátu ISO 27001:2022 pre systém riadenia informačnej bezpečnosti v organizácii potvrdzuje komplexný prístup k informačnej bezpečnosti  v Slovenskej Grafii. Účelom aplikácie tejto normy je komplexné riešenie bezpečnosti informácií v celej organizácii. Ochrana bezpečnosti informácií sa zameriava na analýzu a riadenie rizík súvisiacich so stratou, poškodením, odcudzením alebo zneužitím všetkých dát a informácií, či už v elektronickej alebo tlačenej forme a zahŕňa tiež rozvoj kvalifikácie zamestnancov a technickej ochrany proti počítačovým podvodom.

9001

ISO 9001:2015 – Systémy manažérstva kvality

Najvyššia kvalita a najlepšie služby pre našich zákazníkov patria medzi základné atribúty politiky našej spoločnosti. Certifikát ISO 9001:2015 je potvrdením dodržiavania procesov garantujúcich najvyššiu kvalitu produktov a zároveň zárukou neustáleho zlepšovania efektívnosti a pružnosti ponúkaných služieb.

14001

ISO 14001:2015 – Systémy environmentálneho manažérstva

Ochrana životného prostredia je dôležitou súčasťou politiky spoločnosti. Efektívne využívanie energií a surovín, investície do zariadení minimalizujúcich únik škodlivín do prostredia a nastavenie procesov manažmentu životného prostredia sú dôkazom trvalej snahy o minimalizáciu dopadov výrobného procesu na životné prostredie.

45001

ISO 45001:2018 – Systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Dôležitou súčasťou politiky našej spoločnosti je aj bezpečnosť a ochrana zdravia pracovníkov pri výkone práce. Získanie certifikátu systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa požiadaviek ISO 45001, v súčasnosti jediným komplexným a medzinárodne uznávaným systémom pre všetky odvetvia priemyslu a služieb, je zárukou pre trvalé zlepšovanie pracovných podmienok našich zamestnancov, elimináciu rizík spojených s pracovnými úrazmi a chorobami z povolania ako aj garanciou aplikácie a dodržiavania všetkých platných zákonných predpisov a nariadení v oblasti BOZP.

Ecolabel znacka

EU Ecolabel

Slovenská Grafia, a.s. dňa 24. februára 2023 úspešne obhájila certifikát environmentálnej značky Európskej Únie – EU Ecolabel, ktorý má udelený na svoje produkty – reklamné materiály a spravodajské letáky, periodiká, katalógy, letáky a brožúry.  Environmentálnou značkou EÚ sú ocenené výrobky alebo služby, ktoré spĺňajú prísne environmentálne štandardy počas celého svojho životného cyklu: od ťažby surovín, cez výrobu, distribúciu až po likvidáciu. Environmentálna značka EÚ je súčasťou politiky udržateľnej spotreby a výroby, ktorej cieľom je zmiernenie negatívneho vplyvu spotreby a výroby na životné prostredie, zdravie, klímu a prírodné zdroje.

viac »

znacka co2 2017 1005

Znižovanie vplyvu na klímu a emisie CO2

V roku 2017 Slovenská Grafia, ako prvá slovenská spoločnosť, získala značku „Sledujeme CO2“.

V období 2015-2016 došlo k poklesu celkových emisií skleníkových plynov zo Slovenskej Grafie (rozsah 1, 2 a 3) o 2,8%. Povinne podávané emisie (rozsah 1 a rozsah 2) klesli o 39,1%. Znížili sa aj príslušné ukazovatele pomeru. Emisie rozsahu 1 a rozsahu 2 v porovnaní s výnosmi poklesli o 39,7%. Emisie v rozsahu 1, 2 a 3 (celková stopa) v porovnaní s príjmami poklesli o 3,7%. Emisie v pomere k počtu zamestnancov tiež klesli.

Rozsah 1 – priame emisie do ovzdušia (napr. spaľovanie palív, podnikové autá)
Rozsah 2 – nepriame emisie z nákupu energií (napr. nákup elektrickej energie na vlastnú spotrebu)
Rozsah 3 – iné nepriame emisie (napr. letecké služobné cesty, používanie výrobkov, dodávateľsky zabezpečené aktivity, nakladanie s odpadom)Slovenská Grafia a.s., Pekná cesta 6, 834 03 Bratislava
T + 421 2 49 49 31 11 | F + 421 2 49 49 35 00
E grafia@grafia.sk | W www.grafia.sk