https://visitorbet.refreshless.com Dunia 777 Slot Gacor Dunia77 Slot https://midtowneatsreno.com/ Situs Slot Gacor
https://hellodollyonbroadway.com/ Slot Online
Slovenská Grafia, a.s. - Poskytnutie informácií o spracovaní osobných údajov prevádzkou kamerového systému

Poskytnutie informácií o spracovaní osobných údajov prevádzkou kamerového systému

Identifikácia prevádzkovateľa:

Slovenská Grafia a.s., Pekná cesta 6, 834 03 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 31 321 470, Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 355/B

 

Kontakt pre oblasť ochrany osobných údajov:

E-mail            podnetyastaznosti@grafia.sk
Tel.                +421 2 49 493 100
Adresa           Slovenská Grafia a.s., Pekná cesta 6, 834 03 Bratislava, Slovenská republika

 

Politika ochrany osobných údajov spoločnosti Slovenská Grafia a.s.

Poskytnutie informácií o spracovaní osobných údajov zamestnancov dodávateľov a odberateľov

Poskytnutie informácií o spracovaní osobných údajov akcionárov

Poskytnutie informácií o spracovaní osobných údajov záujemcov o zamestnanie

Poskytnutie informácií o spracovaní osobných údajov návštevníkov a iných externých osôb

Žiadosť o výkon práv dotknutej osoby .pdf .docx

 

 

Poskytnutie informácií o spracovaní osobných údajov
prevádzkou kamerového systému

podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „nariadenie GDPR“)

 

 1. Dotknuté osoby:

Dotknutými osobami sú fyzické osoby (napr. návštevy, účastníci exkurzií, zamestnanci spoločnosti, zamestnanci zmluvných odberateľov a zmluvných dodávateľov spoločnosti … a pod.), ktoré sa nachádzajú v priestore monitorovanom kamerovým systémom spoločnosti.

 

 1. Účel a právny základ spracúvania osobných údajov:

Spoločnosť spracúva osobné údaje za účelom:

 • ochrany majetku, zdravia a bezpečnosti dotknutých osôb, ako aj samotnej spoločnosti,
 • kontroly dodržiavania pravidiel bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zamestnancami spoločnosti.

Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov je ustanovenie článku 6. odsek 1 písmeno f) nariadenia GDPR (t.j. spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje spoločnosť).

 

 1. Kategórie dotknutých osobných údajov:

Obrazové záznamy osôb (tvár, postava .. a pod.) a prejavy (činnosť) osôb nachádzajúcich sa v priestoroch monitorovaných kamerovým systémom spoločnosti.

 

 1. Príjemcovia osobných údajov:

Príjemcami sú primárne zamestnanci spoločnosti, ktorí sú na základe poverenia spoločnosti oprávnení spracúvať osobné údaje získané z kamerového systému na účely špecifikované pod bodom 2. Ďalšími príjemcami osobných údajov môžu v individuálnych prípadoch byť:

 • osoby, ktoré externe zabezpečujú výkon alebo obhajobu právnych nárokov spoločnosti (napr. externí advokáti a pod.),
 • zmluvný externý dodávateľ súkromných bezpečnostných služieb (tzv. služby „SBS“),
 • iné osoby v prípadoch, kedy spoločnosti právo alebo povinnosť poskytnutia osobných údajov ukladajú všeobecne záväzné právne predpisy (napr. polícia, súdy, orgány činné v trestnom konaní … a pod.).

 

 1. Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo do medzinárodnej organizácie:

Osobné údaje spoločnosť nezamýšľa preniesť do tretej krajiny a ani ich nezamýšľa preniesť žiadnej medzinárodnej organizácii.

 

 1. Doba uchovávania osobných údajov:

Doba uchovávania kamerových záznamov je maximálne 15 dní odo dňa nasledujúceho po dni kedy bol kamerový záznam vyhotovený.

 

 1. Oprávnený záujem spoločnosti:

Oprávneným záujmom spoločnosti na spracúvanie osobných údajov je:

 • ochrana majetku spoločnosti, a to najmä pred krádežami, vlámaniami a požiarmi,
 • ochrana majetku, života a zdravia zamestnancov spoločnosti a iných dotknutých osôb nachádzajúcich sa v monitorovanom priestore,
 • bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci.

 

 1. Práva dotknutej osoby:

Každá dotknutá osoba má právo na prístup k svojim osobným údajom. Na základe žiadosti dotknutej osoby spoločnosť poskytne dotknutej osobe informáciu o tom, aké kategórie osobných údajov o nej spracúva, za akým účelom, komu boli osobné údaje poskytnuté a aká je predpokladaná doba uchovávania osobných údajov.

Každá dotknutá osoba má právo kedykoľvek požadovať opravu nesprávnych osobných údajov, prípadne ich doplnenie, ak sú neúplné.

Každá dotknutá osoba má právo požadovať výmaz osobných údajov, ktoré už nie sú potrebné na žiadny z účelov uvedených pod bodom 2, pre ktorý boli spoločnosťou pôvodne získané alebo spracúvané.

Každá dotknutá osoba má právo požadovať, aby spoločnosť obmedzila spracúvanie jej osobných údajov, t.j. dotknutá osoba môže požiadať spoločnosť, aby s jej osobnými údajmi ďalej nepracovala, pokiaľ sa nevyjasní, či sú spracúvané údaje presné, prípadne či námietka dotknutej osoby proti spracúvaniu osobných údajov bola vznesená odôvodnene.

Po dobu platnosti prípadného súhlasu dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov má dotknutá osoba právo na prenosnosť svojich osobných údajov, t.j. ak je to technicky možné, môže dotknutá osoba požadovať, aby spoločnosť poskytla druhej (inej) osobe jej osobné údaje, ktoré jej poskytla a ktoré spracúva v elektronickej podobe.

Každá dotknutá osoba má právo udelený súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu sa uskutočňuje rovnakým spôsobom, akým sa súhlas spoločnosti udelil (t.j. písomnou formou). V prípade odvolania súhlasu nebudú osobné údaje dotknutej osoby ďalej spracúvané a spoločnosť ich v súlade s príslušnými právnymi predpismi vymaže ( uvedené sa týka výlučne len osobných údajov spracovávaných na základe súhlasu dotknutej osoby).

V prípade, ak sa dotknutá osoba domnieva, že v súvislosti so spracúvaním jej osobných údajov boli porušené jej práva, má právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ktorého kontaktné údaje sú uvedené na webovej stránke tohto úradu (dataprotection.gov.sk).

 

 1. Spôsob uplatňovania práv dotknutej osoby:

Každá dotknutá osoba si môže svoje práva (vrátane práva odvolať súhlas) uplatňovať u spoločnosti ako prevádzkovateľa niektorým z nasledovných spôsobov: písomnou formou, alebo e-mailom (kontaktné údaje sú uvedené vyššie).

 

 1. Informácia podľa čl. 13 ods. 2. písm. e) nariadenia GDPR:

Spracúvanie osobných údajov prostredníctvom kamerového systému nie je zákonnou a ani zmluvnou požiadavkou, ale oprávneným záujmom spoločnosti (viď vyššie bod 7). Dotknutá osoba nemá zákonom uloženú povinnosť osobné údaje poskytnúť, ale spoločnosť objektívne potrebuje tieto údaje k účelom spracovania uvedeným pod bodom 2. 

 

 1. Z akého zdroja pochádzajú osobné údaje:

Spoločnosť získava osobné údaje priamo od dotknutých osôb, a to pri ich pohybe v priestore monitorovanom kamerovým systémom spoločnosti. V prípade pohybu v monitorovanom priestore je dotknutá osoba automaticky zaznamenaná na kamerový záznam.

 

 1. Informácia podľa čl. 13 ods. 2. písm. f), resp. článku 14 ods. 2 písm. g) nariadenia GDPR:

Spoločnosť na základe získaných osobných údajov nevykonáva automatizované rozhodovanie ani profilovanie dotknutých osôb.

Informácie a vyjadrenia k žiadostiam poskytujeme bezplatne. Ak je žiadosť zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná (napr. je bezdôvodne opakovaná), spoločnosť je oprávnená účtovať si primeraný poplatok, ktorý zohľadňuje administratívne náklady spojené s poskytnutím požadovaných informácií. Ak má spoločnosť odôvodnené pochybnosti o totožnosti žiadateľa – dotknutej osoby, je oprávnená požiadať o poskytnutie informácií, ktoré sú nevyhnutne potrebné na potvrdenie totožnosti žiadateľa/dotknutej osoby.

 

 

Posledná úprava dňa 21.02.2019Slovenská Grafia a.s., Pekná cesta 6, 834 03 Bratislava
T + 421 2 49 49 31 11 | F + 421 2 49 49 35 00
E grafia@grafia.sk | W www.grafia.sk