https://visitorbet.refreshless.com Dunia 777 Slot Gacor Dunia77 Slot https://midtowneatsreno.com/ Situs Slot Gacor
https://hellodollyonbroadway.com/ Slot Online
Slovenská Grafia, a.s. - Poskytnutie informácií o spracovaní osobných údajov návštevníkov a iných externých osôb

Poskytnutie informácií o spracovaní osobných údajov návštevníkov a iných externých osôb

Identifikácia prevádzkovateľa:

Slovenská Grafia a.s., Pekná cesta 6, 834 03 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 31 321 470, Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 355/B

 

Kontakt pre oblasť ochrany osobných údajov:

E-mail            podnetyastaznosti@grafia.sk
Tel.                +421 2 49 493 100
Adresa           Slovenská Grafia a.s., Pekná cesta 6, 834 03 Bratislava, Slovenská republika

 

Politika ochrany osobných údajov spoločnosti Slovenská Grafia a.s.

Poskytnutie informácií o spracovaní osobných údajov akcionárov

Poskytnutie informácií o spracovaní osobných údajov prevádzkou kamerového systému

Poskytnutie informácií o spracovaní osobných údajov zamestnancov dodávateľov a odberateľov

Poskytnutie informácií o spracovaní osobných údajov záujemcov o zamestnanie

Žiadosť o výkon práv dotknutej osoby .pdf .docx

 

Poskytnutie informácií o spracovaní osobných údajov návštevníkov a iných externých osôb

podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „nariadenie GDPR“)

 

 1. Účel a právny základ spracúvania osobných údajov:

 

Spoločnosť vykonáva spracúvanie osobných údajov návštevníkov a iných obdobných externých fyzických osôb  ako bezpečnostné opatrenie za účelom identifikácie a evidencie fyzických osôb vstupujúcich jednorazovo alebo nepravidelne do areálu alebo objektov spoločnosti, a to na zabezpečenie:

 

 1. ochrany majetku a objektov spoločnosti,
 2. bezpečnosti fyzických osôb nachádzajúcich sa v objektoch spoločnosti,
 3. dôkazných prostriedkov pre prípady spáchania trestných činov a/alebo priestupkov.

 

Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov návštevníkov a iných obdobných externých fyzických osôb je oprávnený záujem spoločnosti podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR.

 

 1. Príjemcovia osobných údajov:

 

Príjemcami sú zamestnanci spoločnosti, ktorí sú na základe poverenia spoločnosti oprávnení spracúvať osobné údaje súvisiace s evidenciou návštev a externých osôb (viď účely spracovania uvedené pod bodom 1). Vo výnimočných prípadoch príjemcami osobných údajov môžu byť aj osoby a inštitúcie, pri ktorých právo alebo povinnosť spoločnosti na poskytnutie osobných údajov vyplýva zo všeobecne záväzných právnych predpisov (napr. polícia, súdy, daňové úrady … a pod.).

 

 1. Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo do medzinárodnej organizácie:

 

Osobné údaje návštevníkov a iných obdobných externých fyzických osôb spoločnosť nezamýšľa preniesť do tretej krajiny a ani ich nezamýšľa preniesť žiadnej medzinárodnej organizácii.

 

 1. Doba uchovávania osobných údajov:

 

Doba uchovávania osobných údajov je maximálne 1 rok od dátumu posledného záznamu v príslušnej evidenčnej knihe (knihe návštev).

 

 1. Práva dotknutej osoby:

 

Každá dotknutá osoba (t.j. návštevník alebo iná obdobná fyzická osoba) má právo na prístup k svojim osobným údajom. Na základe žiadosti dotknutej osoby spoločnosť poskytne dotknutej osobe informáciu o tom, aké kategórie osobných údajov o nej spracúva, za akým účelom, komu boli osobné údaje poskytnuté a aká je predpokladaná doba uchovávania osobných údajov.

Každá dotknutá osoba má právo kedykoľvek požadovať opravu nesprávnych osobných údajov, prípadne ich doplnenie, ak sú neúplné.

Každá dotknutá osoba má právo požadovať výmaz osobných údajov, ktoré už nie sú potrebné na žiadny z účelov uvedených pod bodom 1, pre ktorý boli spoločnosťou pôvodne získané alebo spracúvané.

Každá dotknutá osoba má právo požadovať, aby spoločnosť obmedzila spracúvanie jej osobných údajov, t.j. dotknutá osoba môže spoločnosť požiadať, aby s jej osobnými údajmi ďalej nepracovala, pokiaľ sa nevyjasní, či sú spracúvané údaje presné, prípadne či námietka dotknutej osoby proti spracúvaniu osobných údajov bola vznesená odôvodnene.

 

Po dobu platnosti prípadného súhlasu dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov má dotknutá osoba právo na prenosnosť svojich osobných údajov, t.j. ak je to technicky možné, môže dotknutá osoba požadovať, aby spoločnosť poskytla druhej (inej) osobe jej osobné údaje, ktoré jej poskytla a ktoré spracúva v elektronickej podobe.

 

Každá dotknutá osoba má právo prípadne udelený súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu sa uskutočňuje rovnakým spôsobom, akým dotknutá osoba súhlas spoločnosti udelila (t.j. písomnou formou). V prípade odvolania súhlasu nebudú osobné údaje dotknutej osoby ďalej spracúvané a spoločnosť ich v súlade s príslušnými právnymi predpismi vymaže ( uvedené sa týka výlučne len osobných údajov spracovávaných na základe súhlasu dotknutej osoby).

 

V prípade, ak sa dotknutá osoba domnieva, že v súvislosti so spracúvaním jej osobných údajov boli porušené jej práva, má právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ktorého kontaktné údaje sú uvedené na webovej stránke tohto úradu (dataprotection.gov.sk).

 

 1. Spôsob uplatňovania práv dotknutej osoby:

 

Každá dotknutá osoba si môže svoje práva (vrátane práva odvolať súhlas) uplatňovať u spoločnosti ako prevádzkovateľa niektorým z nasledovných spôsobov: písomnou formou, alebo e-mailom (kontaktné údaje sú uvedené vyššie).

 

 1. Informácia podľa čl. 13 ods. 2. písm. e) nariadenia GDPR.

 

Poskytovanie osobných údajov návštevníkov nie je požiadavkou, ktorá by vyplývala z právnych predpisov upravujúcich povinnosti spoločnosti.

 

Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, avšak v prípade odmietnutia poskytnutia osobných údajov návštevníkov pri vstupe do areálu alebo objektov spoločnosti, má spoločnosť právo odmietnuť vstup takejto osoby do jej priestorov.

 

 1. Informácia podľa čl. 13 ods. 2. písm. f) nariadenia GDPR.

 

Spoločnosť na základe získaných osobných údajov nevykonáva automatizované rozhodovanie ani profilovanie dotknutých osôb.

 

Informácie a vyjadrenia k žiadostiam poskytujeme bezplatne. Ak je žiadosť zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná (napr. je bezdôvodne opakovaná), spoločnosť je oprávnená účtovať si primeraný poplatok, ktorý zohľadňuje administratívne náklady spojené s poskytnutím požadovaných informácií. Ak má spoločnosť odôvodnené pochybnosti o totožnosti žiadateľa – dotknutej osoby, je oprávnená požiadať o poskytnutie informácií, ktoré sú nevyhnutne potrebné na potvrdenie totožnosti žiadateľa/dotknutej osoby.

Posledná úprava dňa 21.2.2019Slovenská Grafia a.s., Pekná cesta 6, 834 03 Bratislava
T + 421 2 49 49 31 11 | F + 421 2 49 49 35 00
E grafia@grafia.sk | W www.grafia.sk