https://visitorbet.refreshless.com Dunia 777 Slot Gacor Dunia77 Slot https://midtowneatsreno.com/ Situs Slot Gacor
https://hellodollyonbroadway.com/ Slot Online
Slovenská Grafia, a.s. - Poskytnutie informácií o spracovaní osobných údajov zamestnancov dodávateľov a odberateľov

Poskytnutie informácií o spracovaní osobných údajov zamestnancov dodávateľov a odberateľov

Identifikácia prevádzkovateľa:

Slovenská Grafia a.s., Pekná cesta 6, 834 03 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 31 321 470, Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 355/B

 

Kontakt pre oblasť ochrany osobných údajov:

E-mail            podnetyastaznosti@grafia.sk
Tel.                +421 2 49 493 100
Adresa           Slovenská Grafia a.s., Pekná cesta 6, 834 03 Bratislava, Slovenská republika

 

Politika ochrany osobných údajov spoločnosti Slovenská Grafia a.s.

Poskytnutie informácií o spracovaní osobných údajov prevádzkou kamerového systému

Poskytnutie informácií o spracovaní osobných údajov akcionárov

Poskytnutie informácií o spracovaní osobných údajov záujemcov o zamestnanie

Poskytnutie informácií o spracovaní osobných údajov návštevníkov a iných externých osôb

Žiadosť o výkon práv dotknutej osoby .pdf .docx

 

 

Poskytnutie informácií o spracovaní osobných údajov zamestnancov zmluvných dodávateľov a zmluvných odberateľov spoločnosti a zmluvných dodávateľov a zmluvných odberateľov spoločnosti, ktorí sú fyzickými osobami

 

podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „nariadenie GDPR“)

 1. Dotknuté osoby:

 

Dotknutými osobami sú zamestnanci zmluvných odberateľov a zmluvných dodávateľov spoločnosti a ďalej zmluvný odberatelia a zmluvný dodávatelia spoločnosti, ktorí sú fyzickými osobami.

 

 1. Účel a právny základ spracúvania osobných údajov:

 

Spoločnosť spracúva osobné údaje:

 

 1. za účelom prípravy a uzatvorenia zmlúv s dodávateľmi alebo odberateľmi spoločnosti (t.j. v rámci predzmluvných vzťahov), za účelom plnenia predmetu zmlúv uzatvorených s dodávateľmi alebo odberateľmi spoločnosti, za účelom výkonu alebo obhajoby právnych nárokov vyplývajúcich zo zmlúv uzatvorených s dodávateľmi alebo odberateľmi spoločnosti a za účelom evidencie zmlúv uzatvorených spoločnosťou. Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov je ustanovenie článku 6. odsek 1 písmeno b) a písmeno f) nariadenia GDPR, ako aj ustanovenie § 78 odsek 3 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (t.j. spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba alebo zamestnávateľ dotknutej osoby, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy, resp. spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje spoločnosť),

 

 1. za účelom plnenia jej právnych povinností stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi (napr. povinnosť uchovávať účtovné a daňové doklady a pod). Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov je ustanovenie článku 6. odsek 1 písmeno c) nariadenia GDPR.

 

 1. Kategórie dotknutých osobných údajov:

 

Dotknutými osobnými údajmi sú nasledovné bežné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, pracovné zaradenie, služobné zaradenie, funkčné zaradenie, odborný útvar, miesto výkonu práce, telefónne číslo, faxové číslo a adresa elektronickej pošty na pracovisko.

 

 1. Príjemcovia osobných údajov:

 

Príjemcami sú zamestnanci spoločnosti, ktorí sú na základe poverenia spoločnosti oprávnení spracúvať osobné údaje súvisiace s agendou zmluvných dodávateľov a zmluvných odberateľov spoločnosti (viď účely spracovania uvedené pod bodom 2). Ďalšími príjemcami osobných údajov môžu byť:

 

 • osoby, ktoré externe zabezpečujú výkon alebo obhajobu právnych nárokov vyplývajúcich zo zmlúv uzatvorených s dodávateľmi alebo odberateľmi spoločnosti (napr. externí advokáti a pod.),
 • odberatelia alebo dodávatelia spoločnosti a ďalší zmluvný partneri spoločnosti, s ktorými spoločnosť spolupracuje pri svojej podnikateľskej činnosti (napr. dodávatelia súvisiacich technických a technologických zariadení, dodávatelia informačných technológií, poskytovatelia kuriérskych služieb … a pod.),
 • iné osoby v prípadoch, kedy spoločnosti právo alebo povinnosť poskytnutia osobných údajov ukladajú všeobecne záväzné právne predpisy (napr. polícia, súdy, daňové úrady … a pod.).

 

 1. Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo do medzinárodnej organizácie:

 

Osobné údaje spoločnosť nezamýšľa preniesť do tretej krajiny a ani ich nezamýšľa preniesť žiadnej medzinárodnej organizácii.

 

 1. Doba uchovávania osobných údajov:

 

Osobné údaje bude spoločnosť uchovávať po dobu trvania zmluvného vzťahu medzi spoločnosťou a príslušným dodávateľom alebo odberateľom a po dobu nevyhnutne potrebnú na plnenie (a obhajobu) práv a povinností spoločnosti vyplývajúcich z tohto zmluvného vzťahu a z príslušných právnych predpisov.

 

 1. Oprávnený záujem spoločnosti:

 

Oprávneným záujmom spoločnosti na spracúvanie osobných údajov je výkon jej podnikateľskej činnosti a s tým spojené uzatváranie zmlúv s jej dodávateľmi a odberateľmi a ďalej riadne a včasné plnenie týchto zmlúv, t.j. najmä plnenie predmetu zmlúv uzatvorených s dodávateľmi alebo odberateľmi spoločnosti a výkon alebo obhajoba právnych nárokov vyplývajúcich zo zmlúv uzatvorených s dodávateľmi alebo odberateľmi spoločnosti.

 

 1. Práva dotknutej osoby:

 

Každá dotknutá osoba má právo na prístup k svojim osobným údajom. Na základe žiadosti dotknutej osoby spoločnosť poskytne dotknutej osobe informáciu o tom, aké kategórie osobných údajov o nej spracúva, za akým účelom, komu boli osobné údaje poskytnuté a aká je predpokladaná doba uchovávania osobných údajov.

Každá dotknutá osoba má právo kedykoľvek požadovať opravu nesprávnych osobných údajov, prípadne ich doplnenie, ak sú neúplné.

Každá dotknutá osoba má právo požadovať výmaz osobných údajov, ktoré už nie sú potrebné na žiadny z účelov uvedených pod bodom 2, pre ktorý boli spoločnosťou pôvodne získané alebo spracúvané.

Každá dotknutá osoba má právo požadovať, aby spoločnosť obmedzila spracúvanie jej osobných údajov, t.j. dotknutá osoba môže požiadať spoločnosť, aby s jej osobnými údajmi ďalej nepracovala, pokiaľ sa nevyjasní, či sú spracúvané údaje presné, prípadne či námietka dotknutej osoby proti spracúvaniu osobných údajov bola vznesená odôvodnene.

Po dobu platnosti prípadného súhlasu dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov má dotknutá osoba právo na prenosnosť svojich osobných údajov, t.j. ak je to technicky možné, môže dotknutá osoba požadovať, aby spoločnosť poskytla druhej (inej) osobe jej osobné údaje, ktoré jej poskytla a ktoré spracúva v elektronickej podobe.

 

Každá dotknutá osoba má právo udelený súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu sa uskutočňuje rovnakým spôsobom, akým sa súhlas spoločnosti udelil (t.j. písomnou formou). V prípade odvolania súhlasu nebudú osobné údaje dotknutej osoby ďalej spracúvané a spoločnosť ich v súlade s príslušnými právnymi predpismi vymaže ( uvedené sa týka výlučne len osobných údajov spracovávaných na základe súhlasu dotknutej osoby).

 

V prípade, ak sa dotknutá osoba domnieva, že v súvislosti so spracúvaním jej osobných údajov boli porušené jej práva, má právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ktorého kontaktné údaje sú uvedené na webovej stránke tohto úradu (dataprotection.gov.sk).

 

 1. Spôsob uplatňovania práv dotknutej osoby:

 

Každá dotknutá osoba si môže svoje práva (vrátane práva odvolať súhlas) uplatňovať u spoločnosti ako prevádzkovateľa niektorým z nasledovných spôsobov: písomnou formou, alebo e-mailom (kontaktné údaje sú uvedené vyššie).

 

 1. Informácia podľa čl. 13 ods. 2. písm. e) nariadenia GDPR:

 

Poskytnutie osobných údajov je zmluvnou požiadavkou, resp. požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy. Dotknutá osoba nemá zákonom uloženú povinnosť osobné údaje poskytnúť, ale jej zamestnávateľ a spoločnosť objektívne potrebujú tieto údaje k účelom spracovania uvedeným pod bodom 2.  

 

 1. Z akého zdroja pochádzajú osobné údaje:

 

Osobné údaje, ktoré spoločnosť spracúva, pochádzajú spravidla od zamestnávateľa dotknutej osoby ako zmluvného partnera spoločnosti, alebo od samotnej dotknutej osoby. Osobné údaje sú poskytované pri rokovaní o uzavretí zmluvy, priamo v zmluve alebo v priebehu jej plnenia. Pokiaľ je dotknutá osoba zamestnancom zmluvného partnera spoločnosti, časť osobných údajov získava spoločnosť v zmysle ustanovenia § 78 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

 1. Informácia podľa čl. 13 ods. 2. písm. f), resp. článku 14 ods. 2 písmeno g) nariadenia GDPR:

 

Spoločnosť na základe získaných osobných údajov nevykonáva automatizované rozhodovanie ani profilovanie dotknutých osôb.

 

Informácie a vyjadrenia k žiadostiam poskytujeme bezplatne. Ak je žiadosť zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná (napr. je bezdôvodne opakovaná), spoločnosť je oprávnená účtovať si primeraný poplatok, ktorý zohľadňuje administratívne náklady spojené s poskytnutím požadovaných informácií. Ak má spoločnosť odôvodnené pochybnosti o totožnosti žiadateľa – dotknutej osoby, je oprávnená požiadať o poskytnutie informácií, ktoré sú nevyhnutne potrebné na potvrdenie totožnosti žiadateľa/dotknutej osoby.

Posledná úprava dňa 21.02.2019Slovenská Grafia a.s., Pekná cesta 6, 834 03 Bratislava
T + 421 2 49 49 31 11 | F + 421 2 49 49 35 00
E grafia@grafia.sk | W www.grafia.sk