https://visitorbet.refreshless.com Dunia 777 Slot Gacor Dunia77 Slot https://midtowneatsreno.com/ Situs Slot Gacor
https://hellodollyonbroadway.com/ Slot Online
Slovenská Grafia, a.s. - Poskytnutie informácií o spracovaní osobných údajov záujemcov o zamestnanie

Poskytnutie informácií o spracovaní osobných údajov záujemcov o zamestnanie

Identifikácia prevádzkovateľa:

Slovenská Grafia a.s., Pekná cesta 6, 834 03 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 31 321 470, Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 355/B

 

Kontakt pre oblasť ochrany osobných údajov:

E-mail            podnetyastaznosti@grafia.sk
Tel.                +421 2 49 493 100
Adresa           Slovenská Grafia a.s., Pekná cesta 6, 834 03 Bratislava, Slovenská republika

 

Politika ochrany osobných údajov spoločnosti Slovenská Grafia a.s.

Poskytnutie informácií o spracovaní osobných údajov prevádzkou kamerového systému

Poskytnutie informácií o spracovaní osobných údajov zamestnancov dodávateľov a odberateľov

Poskytnutie informácií o spracovaní osobných údajov akcionárov

Poskytnutie informácií o spracovaní osobných údajov návštevníkov a iných externých osôb

Žiadosť o výkon práv dotknutej osoby .pdf .docx

 

 

Poskytnutie informácií o spracovaní osobných údajov záujemcov o zamestnanie

 

podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb       pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „nariadenie GDPR“)

 1. Dotknuté osoby:

 

Dotknutou osobou ste Vy, a to ako záujemca o zamestnanie v našej spoločnosti.

 

 1. Účel a právny základ spracúvania osobných údajov:

 

Spoločnosť spracúva Vaše osobné údaje za nasledovnými účelmi:

 

 1. evidencia záujemcov o zamestnanie (spracúvanie je založené na Vašom súhlase, t.j. právnym základom je čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR),
 2. uzatváranie pracovnoprávnych zmlúv (spracúvanie je nevyhnutné na vykonanie opatrení pred uzatvorením pracovnej zmluvy alebo dohody, t.j. právnym základom je čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR),
 3. plnenie povinností súvisiacich so vznikom pracovnoprávnych vzťahov (spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti spoločnosti ako zamestnávateľa (napr. včasné nahlásenie nového zamestnanca do Sociálnej poisťovne … a pod), t.j. právnym základom je čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia GDPR),

 

 1. Kategórie dotknutých osobných údajov:

 

Dotknutými osobnými údajmi sú Vaše bežné osobné údaje, ktoré uvádzate vo svojom životopise a v prípadných ďalších dokladoch (najčastejšie ide o titul, meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia, rodné číslo, doterajšie pracovné zaradenie, doterajšia prax, telefónne číslo, adresa elektronickej pošty, dosiahnuté vzdelanie) a Vaše osobné údaje týkajúce sa zdravia (napr. doklad preukazujúci spôsobilosť na nočnú prácu a pod.)

 

 1. Príjemcovia osobných údajov:

 

Príjemcami sú zamestnanci spoločnosti, ktorí sú na základe poverenia spoločnosti oprávnení spracúvať osobné údaje za účelmi špecifikovanými vyššie pod bodom 2.

 

Ďalším príjemcom Vašich osobných údajov môže byť Sociálna poisťovňa.

 

 1. Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo do medzinárodnej organizácie:

 

Osobné údaje spoločnosť nezamýšľa preniesť do tretej krajiny a ani ich nezamýšľa preniesť žiadnej medzinárodnej organizácii.

 

 1. Doba uchovávania osobných údajov:

 

Vaše osobné údaje bude spoločnosť uchovávať výlučne po dobu trvania výberového konania na pracovnú pozíciu, o ktorú sa uchádzate. Po ukončení tohto výberového konania budú Vaše osobné údaje vymazané.

 

V prípade, ak nám k tomu  poskytnete Váš súhlas, bude naša spoločnosť evidovať Vaše osobné údaje v evidencii záujemcov o zamestnanie, a to maximálne do konca kalendárneho roku, ktorý bude bezprostredne nasledovať po kalendárnom roku, v ktorom ste nám Vaše osobné údaje poskytli. Potom Vaše osobné údaje vymažeme, resp. skartujeme.

 

 1. Práva dotknutej osoby:

 

Každá dotknutá osoba má právo na prístup k svojim osobným údajom. Na základe žiadosti dotknutej osoby spoločnosť poskytne dotknutej osobe informáciu o tom, aké kategórie osobných údajov o nej spracúva, za akým účelom, komu boli osobné údaje poskytnuté a aká je predpokladaná doba uchovávania osobných údajov.

Každá dotknutá osoba má právo kedykoľvek požadovať opravu nesprávnych osobných údajov, prípadne ich doplnenie, ak sú neúplné.

Každá dotknutá osoba má právo požadovať výmaz osobných údajov, ktoré už nie sú potrebné na žiadny z účelov uvedených pod bodom 2, pre ktorý boli spoločnosťou pôvodne získané alebo spracúvané.

Každá dotknutá osoba má právo požadovať, aby spoločnosť obmedzila spracúvanie jej osobných údajov, t.j. dotknutá osoba môže požiadať spoločnosť, aby s jej osobnými údajmi ďalej nepracovala, pokiaľ sa nevyjasní, či sú spracúvané údaje presné, prípadne či námietka dotknutej osoby proti spracúvaniu osobných údajov bola vznesená odôvodnene.

Po dobu platnosti prípadného súhlasu dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov má dotknutá osoba právo na prenosnosť svojich osobných údajov, t.j. ak je to technicky možné, môže dotknutá osoba požadovať, aby spoločnosť poskytla druhej (inej) osobe jej osobné údaje, ktoré jej poskytla a ktoré spracúva v elektronickej podobe.

 

Každá dotknutá osoba má právo udelený súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu sa uskutočňuje rovnakým spôsobom, akým sa súhlas spoločnosti udelil (t.j. písomnou formou). V prípade odvolania súhlasu nebudú osobné údaje dotknutej osoby ďalej spracúvané a spoločnosť ich v súlade s príslušnými právnymi predpismi vymaže ( uvedené sa týka výlučne len osobných údajov spracovávaných na základe súhlasu dotknutej osoby).

 

V prípade, ak sa dotknutá osoba domnieva, že v súvislosti so spracúvaním jej osobných údajov boli porušené jej práva, má právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ktorého kontaktné údaje sú uvedené na webovej stránke tohto úradu (dataprotection.gov.sk).

 

 1. Spôsob uplatňovania práv dotknutej osoby:

 

Každá dotknutá osoba si môže svoje práva (vrátane práva odvolať súhlas) uplatňovať u spoločnosti ako prevádzkovateľa niektorým z nasledovných spôsobov: písomnou formou, alebo e-mailom (kontaktné údaje sú uvedené vyššie).

 

 1. Informácia podľa čl. 13 ods. 2. písm. e) nariadenia GDPR:

 

S výnimkou evidencie záujemcov o zamestnanie je poskytnutie osobných údajov zmluvnou požiadavkou, resp. požiadavkou ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy zakladajúcej pracovnoprávny vzťah medzi záujemcom a spoločnosťou.  Ak záujemca neposkytne spoločnosti osobné údaje, spoločnosť nemôže právne korektne zabezpečiť uzatvorenie zmluvy zakladajúcej pracovnoprávny vzťah medzi záujemcom a spoločnosťou a ani plnenie tejto zmluvy.

 

Spracúvanie osobných údajov je súčasne tiež aj zákonnou požiadavkou, pričom je nevyhnutné na splnenie povinností najmä podľa zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.

 

Poskytnutie osobných údajov pre účely vedenia záujemcu o zamestnanie v evidencii záujemcov o zamestnanie je dobrovoľné a spracúvanie osobných údajov je uskutočňované na základe Vášho súhlasu ako dotknutej osoby. V prípade neposkytnutia súhlasu so spracúvaním osobných údajov na účel ich uchovávania pre prípad oslovenia záujemcu v budúcnosti, budú všetky zaslané osobné údaje po ukončení výberového konania vymazané, resp. skartované.

 

 1. Z akého zdroja pochádzajú osobné údaje:

 

Osobné údaje, ktoré spoločnosť spracúva, pochádzajú priamo od Vás, pričom tieto údaje ste nám poskytli prostredníctvom Vášho životopisu a prípadných ďalších Vašich dokladov (osobne alebo písomne (e-mailom)).

 

 1. Informácia podľa čl. 13 ods. 2. písm. f), resp. článku 14 ods. 2 písmeno g) nariadenia GDPR:

 

Spoločnosť na základe získaných osobných údajov nevykonáva automatizované rozhodovanie ani profilovanie dotknutých osôb.

 

Informácie a vyjadrenia k žiadostiam poskytujeme bezplatne. Ak je žiadosť zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná (napr. je bezdôvodne opakovaná), spoločnosť je oprávnená účtovať si primeraný poplatok, ktorý zohľadňuje administratívne náklady spojené s poskytnutím požadovaných informácií. Ak má spoločnosť odôvodnené pochybnosti o totožnosti žiadateľa – dotknutej osoby, je oprávnená požiadať o poskytnutie informácií, ktoré sú nevyhnutne potrebné na potvrdenie totožnosti žiadateľa/dotknutej osoby.

Posledná úprava dňa 21.02.2019Slovenská Grafia a.s., Pekná cesta 6, 834 03 Bratislava
T + 421 2 49 49 31 11 | F + 421 2 49 49 35 00
E grafia@grafia.sk | W www.grafia.sk