https://visitorbet.refreshless.com Dunia 777 Slot Gacor Dunia77 Slot https://midtowneatsreno.com/ Situs Slot Gacor
https://hellodollyonbroadway.com/ Slot Online
Slovenská Grafia, a.s. - Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Identifikácia prevádzkovateľa:

Slovenská Grafia a.s., Pekná cesta 6, 834 03 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 31 321 470, Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 355/B

 

Kontakt pre oblasť ochrany osobných údajov:

E-mail            podnetyastaznosti@grafia.sk
Tel.                +421 2 49 493 100
Adresa           Slovenská Grafia a.s., Pekná cesta 6, 834 03 Bratislava, Slovenská republika

 

 

Poskytnutie informácií o spracovaní osobných údajov prevádzkou kamerového systému

Poskytnutie informácií o spracovaní osobných údajov zamestnancov dodávateľov a odberateľov

Poskytnutie informácií o spracovaní osobných údajov akcionárov

Poskytnutie informácií o spracovaní osobných údajov záujemcov o zamestnanie

Poskytnutie informácií o spracovaní osobných údajov návštevníkov a iných externých osôb

Žiadosť o výkon práv dotknutej osoby .pdf .docx

 

Politika ochrany osobných údajov spoločnosti Slovenská Grafia a.s.

Slovenská Grafia a.s. (ďalej len „Spoločnosť“) ako prevádzkovateľ a sprostredkovateľ sa riadi pri ochrane osobných údajov fyzických osôb Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“).

Koho údaje spracovávame, kto sú dotknuté osoby?

Spoločnosť ako prevádzkovateľ spracováva osobné údaje týkajúce sa nasledujúcich osôb:

 • záujemcovia o zamestnanie v Spoločnosti,
 • zamestnanci Spoločnosti – súčasní a bývalí,
 • zamestnanci zákazníkov a partnerov Spoločnosti,
 • zamestnanci dodávateľov Spoločnosti (vrátane subdodávateľov a pridružených osôb dodávateľov a subdodávateľov),
 • návštevy Spoločnosti a právnických osôb sídliacich v budove Spoločnosti,
 • žiadatelia o predloženie cenovej ponuky a iných obchodných informácií,
 • iné osoby, ktoré sa s nami spoja na základe vlastnej iniciatívy, napr. z dôvodu podania podnetu alebo sťažnosti, vyžiadania spätnej väzby a poskytnutia informácií a inej komunikácie.

Spoločnosť ako sprostredkovateľ spracováva osobné údaje týkajúce sa nasledujúcich osôb:

 • zamestnanci zákazníkov a partnerov Spoločnosti,
 • zákazníci zákazníkov Spoločnosti.

Aké typy osobných údajov spracúvame?

Vo väčšine prípadov sa jedná o kategóriu bežných osobných údajov. Osobné údaje spadajúce do kategórie osobitných osobných údajov spracúvame len pri zamestnancoch a to na základe súhlasu, ktorý je možné kedykoľvek odvolať, alebo na báze príslušného právneho základu vyplývajúceho z Nariadenia a/alebo Zákona.

Rešpektujeme práva dotknutých osôb

Dotknuté osoby majú podľa Nariadenia a Zákona práva v súvislosti so spracovaním osobných údajov, ktoré sa ich týkajú, a to hlavne právo na: prístup k osobným údajom, opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania, namietanie proti spracovaniu, odvolanie poskytnutého súhlasu so spracovaním. Podrobné informácie k právam dotknutých osôb sú uvedené v článkoch 7, 15, 16, 17, 18, 20, 21 a 22 Nariadenia. Dotknutá osoba má tiež právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov SR.

Ako chránime osobné údaje?

Na ochranu osobných údajov ale aj ďalších dôverných informácií Spoločnosť využíva implementovaný rámec smerníc, metód a procesov v súlade s požiadavkami normy manažérstva informačnej bezpečnosti (ISO 27001:2013), ktoré zabezpečujú, že Spoločnosť v plnom rozsahu dodržiava zásady ochrany osobných údajov a plní všetky povinnosti, ktoré pre ňu ako prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa vyplývajú z Nariadenia alebo zo Zákona. Súlad s požiadavkami normy je pravidelne preverovaný interným aj nezávislým externým auditom. Spoločnosť tak pravidelne monitoruje a hodnotí úroveň a primeranosť organizačných ako aj technických bezpečnostných opatrení slúžiacich pre ochranu osobných údajov.

Komu a na základe čoho môžeme poskytnúť alebo sprístupniť osobné údaje?

Osobné údaje poskytneme iným prevádzkovateľom výlučne iba vtedy, ak nám to priamo vyplýva zo zákona alebo ak k tomu máme výslovný súhlas dotknutej osoby. Osobné údaje môžeme poskytovať ešte našim dodávateľom na základe spracovateľských zmlúv. Tie zaväzujú našich dodávateľov dodržiavať bezpečnostné opatrenia minimálne na rovnakej úrovni ako v našej Spoločnosti. Prenos osobných údajov do tretích krajín nevykonávame.

Za akým účelom spracúvame osobné údaje?

Osobné údaje spracúvame z rôznych dôvodov a teda aj na viac účelov, vždy na základe legislatívou stanovených právnych základov alebo výslovného súhlasu so spracovaním.

Na základe súhlasov spracúvame:

 • osobné údaje záujemcov o zamestnanie za účelom ich možného zamestnania sa v našej spoločnosti a kontaktovania záujemcu o zamestnanie v prípade voľného pracovného miesta.

Na základe platnej legislatívy spracúvame:

 • údaje v personálnej a mzdovej agende súčasných a bývalých zamestnancov pre plnenie povinností zamestnávateľa súvisiacich s pracovnoprávnym vzťahom za účelom archivácie záznamov o zabezpečení zdravotného a sociálneho poistenia, starobného dôchodkového sporenia, doplnkového dôchodkového sporenia, výške mzdy, odmien, náhrad mzdy, náhrad príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti, zrážok, daní a pod.,
 • fakturačné údaje na vedenie účtovnej agendy,
 • korešpondenčné údaje pre evidenciu došlej a odoslanej pošty,
 • evidenciu neplatičov v upomienkach pohľadávok a ich vybavovaní,
 • údaje pre riešenie podnetov, sťažností a oznámení.

Na základe oprávneného záujmu Spoločnosti:

 • obchodné údaje za účelom nadviazania zmluvnej spolupráce a starostlivosti o existujúcich zákazníkov, rozvoja vzájomnej spolupráce, organizovania workshopov, konferencií a podobných aktivít súvisiacich s našimi produktmi, službami alebo značkou firmy,
 • osobné údaje v knihe návštev na identifikáciu fyzických osôb pri jednorázovom vstupe do priestorov Spoločnosti,
 • údaje z kamerového systému na monitorovanie priestoru prístupného verejnosti za účelom ochrany bezpečnosti zamestnancov, návštev a majetku prevádzkovateľa, odhaľovania kriminality,
 • fotografie zamestnancov v osobnom spise za účelom jednoznačnej identifikácie pri zabezpečovaní činností súvisiacich s pracovnoprávnym vzťahom.

Spoločnosť spracovávané osobné údaje nevyužíva na automatické profilovanie osôb.

Ako dlho uchovávame osobné údaje?

Spoločnosť sa riadi princípom minimalizácie doby uchovávania osobných údajov. Dĺžka uchovávania sa riadi platnou legislatívou a je v súlade s Registratúrnym poriadkom Spoločnosti. Po uplynutí doby spracovania sú osobné údaje likvidované alebo anonymizované.

 

 

Posledná úprava dňa 21.02.2019Slovenská Grafia a.s., Pekná cesta 6, 834 03 Bratislava
T + 421 2 49 49 31 11 | F + 421 2 49 49 35 00
E grafia@grafia.sk | W www.grafia.sk