https://visitorbet.refreshless.com Dunia 777 Slot Gacor Dunia77 Slot https://midtowneatsreno.com/ Situs Slot Gacor
https://hellodollyonbroadway.com/ Slot Online
Slovenská Grafia, a.s. - Slovníček pojmov

Slovníček pojmov

SC papier (Super Calander) – superkalandrované strojovo hladené papiere, ktoré sa belosťou a predovšetkým hladkosťou povrchu blížia papierom natieraným.
Pozn.: Tento papier nie je normou ISO 12647-2 definovaný.

LWC papier (Leight Weight Coated) – sú natirané priamo v papierenskom stroji alebo v samostatnom natieracom zariadení. Väčšina LWC papierov má jeden lesklý náter.
Pozn.: V norme ISO 12647-2 je definovaný ako papier typu 3.

MFC papier (Machine Finished Coated) – strojov hladené natierané papiere. Od LWC papierov sa líšia tým, že sa natierajú a kalandrujú vždy priamo v papierenskom stroji. Tým sa zaistí väčšia hustota v plošnej hmotnosti a nižšia úroveň lesku.
Pozn.: Tento papier nie je normou ISO 12647-2 definovaný.

SNP papier (Standard News Print) – novinové papiere.
Pozn.: Tento papier nie je normou ISO 12647-2 definovaný.

PSO (Proces Standard Offsetprint) – štandardizácia ofsetovej tlače. PSO je metóda, ako dosiahnuť hodnoty uvedené v norme ISO 12647-2 a to od prípravy dát až po vlastnú tlač.

Maketa – odtlačok dodávaných dátových súborov (vrátane tlačových značiek), zoradených ako vo finálnom produkte, vrátane všívaných, vlepovaných alebo vkladaných príloh, opatrených číslom stránky a zaistených proti rozpadnutiu.

Digitálna maketa – jeden PDF súbor, ktorý obsahuje opaginované bitmapy (JPEG) v nízkom rozlíšení (72 – 150 DPI) všetkých strán zoradených ako vo finálnom produkte, vrátane všívaných alebo vlepovaných príloh.

Farebný vzor – výtlačok toho istého porduktu s rovnakou farebnosťou

Obťahy – sú výtlačky jednotlivých strán na farebnej laserovej alebo atramentovej tlačiarni a to z rovnakých dát, ako dáta zadané do tlačiarne. V žiadnom prípade nie sú za obťahy považované: korektúrne výtlačky alebo výtlačky z odlišných súborov či iného vzhľadu než sú dáta. V prípade nejasností vždy platí zásada, čo je najnovšie je správne.

Kontraktačný nátlačok (HardProof) a ICC profily – prednosť má vždy certifikovaný nátlačok od zákazníka. Certifikovaný nátlačok musí vždy obsahovať  buď názov ICC profilu alebo názov súboru daného ICC profilu, alebo označenie podľa charakteristiky Fogra, ďalej musí obsahovať merateľnú škálu vrátane výsledku merania a musí byť vyhotovený profilom, ktorý zodpovedá danej technológii a papieru. Len takýto nátlačok je v SG považovaný za certifikovaný a kontraktačný.

ECI (European Color Initiative) – je nezávislé združenie expertov zaoberajúcich sa problematikou správy farieb a tvorbou ICC profilov.

Virtuálny náhľad (Soft Proof) – opakovateľné zobrazenie strany (hárku) na kalibrovanom monitore v určenom ICC profile so simuláciou farby papiera pri dodržaní požadovaného osvetlenia. Aby to fungovalo, je potrebné splniť veľa podmienok, počnúc hardvérovo kalibrovateľným monitorom s minimálnym odleskom až po napríklad plynulo stmivateľné osvetlenie pri tlačovom stroji.

Kodak Press Proof (PP) – aplikácie pre vyfarbovanie tlače podľa kalibrovaného monitora pri tlačovom stroji. Monitor je umiestnený na pohyblivom pantografe, ktorý zaisťuje pomocou madla posun po koľajnici vo vodorovnom smere. Pri posune je prostredníctvom čidla snímaná poloha monitora, na ktorom automaticky prebieha posun podľa rozloženého tlačového hárku.

Kodak Virtual Matchprint (VM) – aplikácia pre riadenie kalibrácií monitora a pre schvaľovanie farebnosti zákazníkom cez webové rozhranie InSite. Zákazník, po zakúpení určeného monitora a kalibračnej sondy, dostane od tlačiarne licenciu a všetku podporu zdarma.

CMYK – farbový model tvorený štyrmi procesnými farbami (subtraktívne miešanie farieb), z ktorých prvé tri (c – cyanúazúrová, M – magenta/purpurová, Y – yellow/žltá) sú odvodené od základných farieb, štrvtá (K – key/čierna) sa dopočítava. Tento farbový model sa používa pre štvorfarebnú tlač.

RGB – farbový model (R – red/červená, G – green/zelená, B – blue/modrá) je aditívny spôsob miešania farieb používaný v monitoroch (ide o miešanie vyžarovaného svetla) a na rozdiel od CMYK modelu nepotrebuje vonkajšie svetlo.

Kompozitný PDF – typ súboru, kedy všetky objekty (strany) sú uložené ako farebné, (nie separované po jednotlivých „plátoch“), vhodný pre spracovanie v elektronickej montáži v tlačiarňach.

Farebná odchýlka ΔE (delta E) – odchýlka farebného odtieňa vyjadrená pomocou vzdialenosti dvoch bodov farebného priestoru CIELAB (L1*a1*b1) a (L2*a2*b2). Namerané hodnoty sú v tomto vzťahu: ΔE*ab = ((Δa*)2 + (Δb*)2 + (ΔL*)2)½



Slovenská Grafia a.s., Pekná cesta 6, 834 03 Bratislava
T + 421 2 49 49 31 11 | F + 421 2 49 49 35 00
E grafia@grafia.sk | W www.grafia.sk