https://visitorbet.refreshless.com Dunia 777 Slot Gacor Dunia77 Slot https://midtowneatsreno.com/ Situs Slot Gacor
https://hellodollyonbroadway.com/ Slot Online
Slovenská Grafia, a.s. - Poskytnutie informácií o spracovaní osobných údajov akcionárov

Poskytnutie informácií o spracovaní osobných údajov akcionárov

Identifikácia prevádzkovateľa:

Slovenská Grafia a.s., Pekná cesta 6, 834 03 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 31 321 470, Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 355/B

 

Kontakt pre oblasť ochrany osobných údajov:

E-mail            podnetyastaznosti@grafia.sk
Tel.                +421 2 49 493 100
Adresa           Slovenská Grafia a.s., Pekná cesta 6, 834 03 Bratislava, Slovenská republika

 

Politika ochrany osobných údajov spoločnosti Slovenská Grafia a.s.

Poskytnutie informácií o spracovaní osobných údajov prevádzkou kamerového systému

Poskytnutie informácií o spracovaní osobných údajov zamestnancov dodávateľov a odberateľov

Poskytnutie informácií o spracovaní osobných údajov záujemcov o zamestnanie

Poskytnutie informácií o spracovaní osobných údajov návštevníkov a iných externých osôb

Žiadosť o výkon práv dotknutej osoby .pdf .docx

 

Poskytnutie informácií o spracovaní osobných údajov akcionárov

podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „nariadenie GDPR“)

 

  1. Účel a právny základ spracúvania osobných údajov:

 

Spoločnosť spracúva osobné údaje akcionárov za účelom vedenia zoznamu akcionárov, komunikácie s akcionármi, prípravy a organizácie valných zhromaždení a výplaty dividend. Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov akcionárov je plnenie zákonnej povinnosti spoločnosti. Výlučne v prípade výplaty dividend bezhotovostným prevodom na bankový účet akcionára je právnym základom súhlas akcionára so spracúvaním osobných údajov.

 

  1. Príjemcovia osobných údajov:

 

Príjemcami sú zamestnanci spoločnosti, ktorí sú na základe poverenia spoločnosti oprávnení spracúvať osobné údaje súvisiace s agendou akcionárov (viď účely spracovania uvedené pod bodom 1). Ďalšími príjemcami osobných údajov môžu byť osoby, ktoré sa z nevyhnutných (objektívnych) dôvodov môžu zúčastniť na jednotlivom valnom zhromaždení (napr. na valnom zhromaždení povinne prítomný notár, osoby zabezpečujúce hlasovanie akcionárov na valnom zhromaždení, osoby zabezpečujúce spísanie zápisnice o priebehu valného zhromaždenia … a pod.). Príjemcami osobných údajov môžu byť aj osoby, pri ktorých právo alebo povinnosť spoločnosti na poskytnutie osobných údajov vyplýva zo všeobecne záväzných právnych predpisov (napr. polícia, súdy, daňové úrady … a pod.).

 

  1. Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo do medzinárodnej organizácie:

 

Osobné údaje akcionárov spoločnosť nezamýšľa preniesť do tretej krajiny a ani ich nezamýšľa preniesť žiadnej medzinárodnej organizácii.

 

  1. Doba uchovávania osobných údajov:

 

Osobné údaje akcionárov bude spoločnosť uchovávať po dobu trvania vzťahu medzi spoločnosťou a príslušnou fyzickou osobou ako akcionárom spoločnosti a po dobu nevyhnutne potrebnú na plnenie práv a povinností spoločnosti vyplývajúcich z tohto vzťahu a z príslušných právnych predpisov, resp. po dobu trvania súhlasu akcionára so spracúvaním osobných údajov.

 

  1. Práva akcionára ako dotknutej osoby:

 

Každý akcionár má právo na prístup k svojim osobným údajom. Na základe žiadosti akcionára spoločnosť poskytne akcionárovi informáciu o tom, aké kategórie osobných údajov o ňom spracúva, za akým účelom, komu boli osobné údaje poskytnuté a aká je predpokladaná doba uchovávania osobných údajov.

Každý akcionár má právo kedykoľvek požadovať opravu nesprávnych osobných údajov, prípadne ich doplnenie, ak sú neúplné.

Každý akcionár má právo požadovať výmaz osobných údajov, ktoré už nie sú potrebné na žiadny z účelov uvedených pod bodom 1, pre ktorý boli spoločnosťou pôvodne získané alebo spracúvané.

Každý akcionár má právo požadovať, aby spoločnosť obmedzila spracúvanie jeho osobných údajov, t.j. akcionár môže spoločnosť požiadať, aby s jeho osobnými údajmi ďalej nepracovala, pokiaľ sa nevyjasní, či sú spracúvané údaje presné, prípadne či námietka akcionára proti spracúvaniu osobných údajov bola vznesená odôvodnene.

 

Po dobu platnosti súhlasu akcionára so spracúvaním osobných údajov má akcionár právo na prenosnosť svojich osobných údajov, t.j. ak je to technicky možné, môže akcionár požadovať, aby spoločnosť poskytla druhej (inej) osobe jeho osobné údaje, ktoré jej poskytol a ktoré spracúva v elektronickej podobe.

 

Každý akcionár má právo udelený súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu sa uskutočňuje rovnakým spôsobom, akým akcionár súhlas spoločnosti udelil (t.j. písomnou formou). V prípade odvolania súhlasu nebudú osobné údaje akcionára ďalej spracúvané a spoločnosť ich v súlade s príslušnými právnymi predpismi vymaže ( uvedené sa týka výlučne len osobných údajov spracovávaných na základe súhlasu akcionára).

 

V prípade, ak sa akcionár domnieva, že v súvislosti so spracúvaním jeho osobných údajov boli porušené jeho práva, má právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ktorého kontaktné údaje sú uvedené na webovej stránke tohto úradu (dataprotection.gov.sk).

 

  1. Spôsob uplatňovania práv akcionára ako dotknutej osoby:

 

Každý akcionár si môže svoje práva (vrátane práva odvolať súhlas) uplatňovať u spoločnosti ako prevádzkovateľa niektorým z nasledovných spôsobov: písomnou formou, alebo e-mailom (kontaktné údaje sú uvedené vyššie).

 

  1. Informácia podľa čl. 13 ods. 2. písm. e) nariadenia GDPR.

 

Poskytovanie osobných údajov akcionárov je požiadavkou, ktorá vyplýva z právnych predpisov upravujúcich povinnosti spoločnosti súvisiace s vedením zoznamu akcionárov a výplatou dividend (najmä Obchodný zákonník, zákon o zdravotnom poistení, zákon o dani z príjmov).

 

  1. Informácia podľa čl. 13 ods. 2. písm. f) nariadenia GDPR.

 

Spoločnosť na základe získaných osobných údajov nevykonáva automatizované rozhodovanie ani profilovanie dotknutých osôb.

 

Informácie a vyjadrenia k žiadostiam poskytujeme bezplatne. Ak je žiadosť zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná (napr. je bezdôvodne opakovaná), spoločnosť je oprávnená účtovať si primeraný poplatok, ktorý zohľadňuje administratívne náklady spojené s poskytnutím požadovaných informácií. Ak má spoločnosť odôvodnené pochybnosti o totožnosti žiadateľa – dotknutej osoby, je oprávnená požiadať o poskytnutie informácií, ktoré sú nevyhnutne potrebné na potvrdenie totožnosti žiadateľa/dotknutej osoby.

 

Posledná úprava dňa 21.02.2019Slovenská Grafia a.s., Pekná cesta 6, 834 03 Bratislava
T + 421 2 49 49 31 11 | F + 421 2 49 49 35 00
E grafia@grafia.sk | W www.grafia.sk