https://visitorbet.refreshless.com Dunia 777 Slot Gacor Dunia77 Slot https://midtowneatsreno.com/ Situs Slot Gacor
https://hellodollyonbroadway.com/ Slot Online
Slovenská Grafia, a.s. - Výsledky riadneho valného zhromaždenia akcionárov spoločnosti Slovenská Grafia a.s.

Výsledky riadneho valného zhromaždenia akcionárov spoločnosti Slovenská Grafia a.s.

Dňa 01.06.2010 sa konalo riadne valné zhromaždenie spoločnosti Slovenská Grafia a.s., ktoré prinieslo zmeny v stanovách a nastolilo otázku ďalšieho smerovania spoločnosti.

Na programe valného zhromaždenia bolo prerokovanie štandardných bodov súvisiacich s ukončeným hospodárskym rokom 2009, akými sú schvaľovanie riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2009, správa audítora, návrh na rozdelenie zisku za rok 2009, správa predstavenstva o podnikateľskej činnosti a správa dozornej rady.

Valné zhromaždenie akcionárov schválilo výsledky hospodárenia spoločnosti za rok 2009 a auditovanú účtovnú závierku. Za rok 2009 dosiahla Slovenská Grafia tržby 51 269 425 €, čo predstavuje medziročný pokles obratu o 18,12 percent. Pri tejto produkcii bolo potlačených 42 931 ton papiera, čo je o 14,7 percenta menej ako v predchádzajúcom roku 2008. V sortimentnom členení tržieb z predaja vlastných výrobkov a služieb pripadalo 64 percent celkovej dosiahnutej produkcie na časopiseckú výrobu a 36 percent tvorili merkantilné tlačoviny. Export za rok 2009 predstavoval 27 362 540 € (53,4%). Slovenská Grafia vykázala za účtovné obdobie roku 2009 výsledok hospodárenia po zdanení vo výške 142 532,88 €. Zisk pred úrokmi, daňami a odpismi, ukazovateľ EBITDA, predstavuje sumu 3 997 171 €.

Valné zhromaždenie akcionárov schválilo rozdelenie zisku 142 532,88 € na základe predstavenstvom predloženého návrhu, a to prídelom do zákonného rezervného fondu vo výške 14 253,53 € (10%) a prídelom do fondu na investície v sume 128 279,35 €.

Okrem uvedeného riadne valné zhromaždenie akcionárov Slovenská Grafia a. s. schválilo v súlade s návrhom dozornej rady audítora overujúceho riadnu individuálnu účtovnú závierku na rok 2010 spoločnosť Deloitte Audit s.r.o. a prijalo tiež zmeny v stanovách, ktoré sa týkajú vydávania hromadných akcií a zníženia počtu členov dozornej rady.

Valné zhromaždenie akcionárov zobralo na vedomie bez pripomienok Informáciu o podnikateľskom zámere Slovenskej Grafie a. s. v roku 2010, ktorú predniesol predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti Dr. Martin Ilavský.


Slovenská Grafia, a. s. vznikla v roku 1921, pričom v uplynulých desaťročiach sa pozicionovala ako líder na slovenskom a regionálnom trhu. Ako jediná tlačiareň v strednej Európe ponúka možnosť tlače troma rôznymi technikami – hárkový a rotačný ofset, rotačná hĺbkotlač. V súčasnosti poskytuje služby v oblasti tlače časopisov, reklamných tlačovín, katalógov a mailingových služieb. Potenciálnou okamžitou hodinovou kapacitou, ktorá predstavuje 5,5 miliónov strán A4 za hodinu, sa tlačiareň zaradila na špičku v Európe. Slovenská Grafia patrí do skupiny Grafobal Group. www.grafia.skSlovenská Grafia a.s., Pekná cesta 6, 834 03 Bratislava
T + 421 2 49 49 31 11 | F + 421 2 49 49 35 00
E grafia@grafia.sk | W www.grafia.sk